CHI BỘ CTCT-QLNH TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – THÀNH TỰU VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1082
             CHI BỘ CTCT-QLNH TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ
           “50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH -
                    THÀNH TỰU VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM”

Cầm Phước

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 – 2/9/2019), chiều 30/9/2019, Chi bộ Công tác Chính trị và Quản lý người học, thuộc Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc tổ chức sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Thành tựu và bài học kinh nghiệm” với sự tham dự của 21 đảng viên trong Chi bộ.


Hình ảnh bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày tại Bảo tàng lịch sử Hồ Chí Minh 

Mở đầu buổi sinh hoạt chuyên đề, TS. Vũ Mạnh Cường – Bí thư Chi bộ đã thông qua: Kế hoạch số 67-KH/ĐU ngày 19/07/2019 của Đảng ủy Trường Đại học Tây Bắc, Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/09/1969 – 02/09/2019); Kế hoạch số 07-KH/CB ngày 30/08/2019 của Chi bộ CTCT – QLNH về sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Thành tựu và bài học. Đồng thời, thông qua báo cáo đề dẫn, trong đó khẳng định: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết trong thời gian từ tháng 5/1965 cho tới tháng 5/1969, Di chúc là kết tinh tư tưởng, tinh hoa đạo đức, tâm hồn cao đẹp và phong cách của Người, chứa đựng súc tích những nội dung cơ bản, những quan điểm cốt yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh. Di chúc có giá trị vạch ra phương hướng phát triển của cách mạng Việt Nam hôm nay và mai sau…

Tại buổi sinh hoạt, TS. Dương Văn Mạnh – Phó Bí thư đã trình bày khái quát hoàn cảnh ra đời, nội dung và giá trị của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó nhấn mạnh những thành tựu và bài học rút ra trong 50 năm thực hiện Di chúc và những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra để tiếp tục thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Đồng chí nhấn mạnh: Buổi sinh hoạt chuyên đề được tổ chức nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, giúp cán bộ, đảng viên, học sinh và sinh viên trong Nhà trường nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng trong việc tu dưỡng và rèn luyện đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của các cán bộ, giảng viên, học sinh và sinh viên trong Nhà trường.

    TS. Vũ Mạnh Cường – Bí thư Chi bộ trình bày khái quát hoàn cảnh ra đời, nội dung và giá trị                          của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Bên cạnh các nội dung chính được thông qua tại buổi sinh hoạt, các đảng viên trong Chi bộ cũng nêu ra ý kiến thảo luận. Nội dung các ý kiến thảo luận xoay quanh vấn đề làm thế nào để xây dựng Đảng ngày một vững mạnh? Cán bộ, đảng viên cần làm gì để phát huy vai trò của mình đối với đất nước? Tự hào về những thành tựu đổi mới bứt phá của đất nước, của cách mạng Việt Nam trong nửa thế kỷ thực hiện Di chúc của Bác, đặc biệt là những thành tựu của Trường Đại học Tây Bắc trong hơn 20 năm trở lại đây, hơn lúc nào hết, thế hệ đảng viên cần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần học tập và làm theo Bác. Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc phát động phong trào học tập và làm theo Di chúc của Người chính là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên luôn hướng về Bác, thêm thấm nhuần những lời dạy của Bác. Đồng thời cũng là một yêu cầu đối với tập thể, cá nhân hãy soi mình vào những yêu cầu, kỳ vọng và định hướng của Nhà trường để phấn đấu, rèn luyện nghiêm túc hơn, đóng góp nhiều hơn cho Trường Đại học Tây Bắc – Đây cũng chính là hành động thiết thực, có ý nghĩa rất lớn, đóng góp vào dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Tây Bắc.

Trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng thời gian tiếp theo, toàn thể Chi bộ cần tiếp tục cụ thể hóa Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hànhTrung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ… Đồng thời, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tăng cường sự đồng thuận của Chi bộ để nhân lên những thành tựu, khắc phục những hạn chế, tạo động lực mới để phát triển sâu rộng. Tích cực chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng thế hệ học sinh, sinh viên về truyền thống cách mạng, lý tưởng tốt đẹp góp sức xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, văn minh – Đó là biện pháp hữu hiệu nhất để tỏ lòng tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh và khẳng định giá trị, sức sống trường tồn của bản Di chúc lịch sử.

Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, đảng viên trong chi bộ cùng xem phim tài liệu hết sức tự hào và xúc động về “Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh” và chụp ảnh lưu giữ buổi sinh hoạt đầy ấn tượng../.

Hình ảnh diễn ra tại buổi sinh hoạt chuyên đề: