Trang chủ Công tác quản lý học sinh - sinh viên

Công tác quản lý học sinh - sinh viên

Danh sách kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2020-2021 đối với sinh viên K59 Đại học, K60 Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (đợt 4)

Khoa Cơ sở   Khoa Nông - Lâm   Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ   Khoa Tiểu học - Mầm non   Khoa Kinh tế   Khoa Khoa học Xã hội   Quyết...

V/v công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2020-2021 đối với sinh viên, LHS Lào K58 ĐH và K59, K60 ĐH, CĐ hệ chính quy (Đợt 2)

Khoa Cơ sở     Khoa Kinh tế     Khoa Tiểu học - Mầm non     Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ     Khoa Nông - Lâm     Khoa Khoa học Xã hội

Các biểu mẫu

Bản kiểm điểm Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm...