V/v đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II và kết quả rèn luyện toàn khóa đối với sinh viên, lưu học sinh Lào các lớp K58 Đại học, K59 Cao đẳng hệ chính quy năm học 2020-2021

763
570.tb.dhtb