Trang chủ Công tác quản lý học sinh - sinh viên Khen thưởng - Kỷ luật - Điểm rèn luyện

Khen thưởng - Kỷ luật - Điểm rèn luyện

V/v công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2020-2021 đối với sinh viên, LHS Lào K58 ĐH và K59, K60 ĐH, CĐ hệ chính quy (Đợt 2)

Khoa Cơ sở     Khoa Kinh tế     Khoa Tiểu học - Mầm non     Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ     Khoa Nông - Lâm     Khoa Khoa học Xã hội