Trang chủ Công tác quản lý học sinh - sinh viên Khen thưởng - Kỷ luật - Điểm rèn luyện

Khen thưởng - Kỷ luật - Điểm rèn luyện

Danh sách kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2020-2021 đối với sinh viên K59 Đại học, K60 Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (đợt 4)

Khoa Cơ sở   Khoa Nông - Lâm   Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ   Khoa Tiểu học - Mầm non   Khoa Kinh tế   Khoa Khoa học Xã hội   Quyết...

V/v công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2020-2021 đối với sinh viên, LHS Lào K58 ĐH và K59, K60 ĐH, CĐ hệ chính quy (Đợt 2)

Khoa Cơ sở     Khoa Kinh tế     Khoa Tiểu học - Mầm non     Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ     Khoa Nông - Lâm     Khoa Khoa học Xã hội