Giới thiệu chung

1715

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ QUẢN LÝ NGƯỜI HỌC (2001-2020)

1. Quá trình thành lập của đơn vị

1.1. Thời gian thành lập

      – Ngày 23/3/2001, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 39/2001/QĐ/TTg về việc thành lập Trường Đại học Tây Bắc trên cơ sở Trường Cao đẳng sư phạm Tây Bắc. Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngày 16/5/2001, tại thị trấn Thuận Châu đã điễn ra Lễ công bố Quyết định thành lập Trường Đại học Tây Bắc.

    – Ngày 20/6/2002, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 2645/QĐ-BGD&ĐT-TCCB về việc thành lập các tổ chức trực thuộc Trường Đại học Tây Bắc, trong đó có Phòng Công tác Chính trị.

1.2. Các thời kỳ phát triển của đơn vị

      – Từ 2001 đến 2010: Khi mới thành lập Phòng chỉ có 03 người, trong đó có 01 Trưởng phòng; tính đến tháng 12/2010, Phòng có 6 người (02 nữ, 04 nam), trong có 01 Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng.

      – Từ 2011 đến 2015: Tính tháng 12/2015, Phòng có 09 người (05 nam, 04 nữ), trong đó có 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng.

      – Từ 2015 đến 2019: Tính tháng 12/2019, Phòng có 08 người (06 nam, 02 nữ), Phòng có 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng.

      – Tính đến tháng 8/2020, Phòng có 08 người (07 nam, 01 nữ), trong đó có 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng.

Cán bộ, viên chức của Phòng CTCT - QLNH

 

2. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

2.1. Từ 2001 đến 2006
       Trưởng phòng: Lò Văn Doan

2.2. Từ 2006 đến 2018
       Trưởng phòng

Họ và tên: Lừ Thị Minh
Năm sinh: 09/8/1963
Quê quán: Yên Châu, Sơn La
Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

2.3. Từ 2008 đến 2012 
       Phó Trưởng phòng

Họ và tên: Nguyễn Phùng Tám
Năm sinh: 09/9/1983
Quê quán: Yên Định, Thanh Hóa
Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

2.4. Từ 2013 đến 2019 
       Phó Trưởng phòng

Họ và tên: Dương Văn Mạnh
Năm sinh: 15/07/1977
Quê quán: Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

2.5. Từ 2019 đến nay
       Trưởng phòng

Họ và tên: Dương Văn Mạnh
Năm sinh: 15/07/1977
Quê quán: Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Học hàm, học vị: Tiến sĩ

 

2.6. Từ 2019 đến nay
       Phó Trưởng phòng

 Họ và tên: Mai Văn Tám
 Năm sinh: 23/9/1963
 Quê quán: Xuân Trường, Nam Định
Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

2.7. Từ 2020 đến nay
       Phó Trưởng phòng

Họ và tên: Nguyến Bá Điệp
Năm sinh: 20/10/1983
Quê quán: Nông Cống, Thanh Hóa
Học hàm, học vị: Tiến sĩ

 

3. Thành tích của đơn vị
3.1. Tập thể

      – 07 năm đạt Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm;

      – 13 năm đạt Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến;

      – 01 Bằng khen của Ban Chỉ đạo Tây Bắc;

      – 03 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

      – 02 Bằng khen của Tỉnh uỷ Sơn La.

3.2. Cá nhân

      – 01 Bằng khen của Thủ tưởng;

      – 01 Bằng khen của Ban Chỉ đạo Tây Bắc;

      – 07 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

      – 04 Bằng khen của Tỉnh ủy Sơn La;

      – 05 Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La;

      – 07 Kỷ niệm chương.