Nhân sự

1711

       Trưởng phòng

Họ và tên: Dương Văn Mạnh
Năm sinh: 15/07/1977
Quê quán: Thiệu Hóa – Thanh Hóa
Học hàm, học vị: Tiến sĩ

   

  Phó Trưởng phòng

Họ và tên: Mai Văn Tám
Năm sinh: 23/9/1963
Quê quán: Xuân Trường – Nam Định
Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

   Phó Trưởng phòng

Họ và tên: Nguyến Bá Điệp
Năm sinh: 20/10/1983
Quê quán: Nông Cống – Thanh Hóa
Học hàm, học vị: Tiến sĩ

 

         Chuyên viên

Họ và tên: Cầm Thị Phước
Năm sinh: 01/1/1972
Quê quán: Mai Sơn – Sơn La
Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

         Chuyên viên

Họ và tên: Đặng Anh Đàn
Năm sinh: 16/8/1974
Quê quán: Tiền Hải – Thái Bình
Học hàm, học vị: Cử nhân

       

         Chuyên viên

Họ và tên: Giàng A Tụa
Năm sinh: 20/10/1983
Quê quán: Điện Biên Đông – Điện Biên
Học hàm, học vị: Cử nhân

 

         Chuyên viên

Họ và tên: Phạm Việt Hùng
Năm sinh: 23/4/1988
Quê quán: Nam Đàn – Nghệ An
Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

         Chuyên viên

Họ và tên: Nguyễn Tự Cường
Năm sinh: 01/11/1991
Quê quán: Đông Hưng – Thái Bình
Học hàm, học vị: Cử nhân

 

Cán bộ, viên chức của Phòng CTCT – QLNH