Danh sách kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2020-2021 đối với sinh viên K59 Đại học, K60 Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (đợt 4)

911

Khoa Cơ sở

khoa cs

 

Khoa Nông – Lâm

khoa nl

 

Khoa Khoa học Tự nhiên – Công nghệ

khoa khtncn

 

Khoa Tiểu học – Mầm non

khoa thmn

 

Khoa Kinh tế

khoa kt

 

Khoa Khoa học Xã hội

khoa khxh

 

Quyết định công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2020-2021 bổ sung đối với 29 sinh viên K59, K60 Đại học, K61 liên thông Đại học hệ chính quy, Khoa Tiểu học Mầm non (Đợt 6)

1295.QD.DHTB.09.12.2021