Chưa được phân loại

Xây dựng quy trình vận hành thiết bị ICP – MS và ứng dụng thử nghiệm phân tích kim loại nặng trong một số mẫu tôm

Xây dựng quy trình vận hành thiết bị ICP - MS và ứng dụng thử nghiệm phân tích kim loại nặng trong một số...

Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn khoa học Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao công nghệ

Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn khoa học Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển...

TB về việc nộp ngân hàng đề thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2017-2018

TB về việc nộp ngân hàng đề thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2017-2018

V/v triển khai công tác thi vấn đáp kết thúc học phần học kỳ II năm học 2017-2018

V/v triển khai công tác thi vấn đáp kết thúc học phần học kỳ II năm học 2017-2018

TB về việc nộp ngân hàng đề thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2017-2018

TB về việc nộp ngân hàng đề thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2017-2018

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2018-2019

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2018-2019

CV Về việc cập nhật dữ liệu ba công khai năm học 2017-2018

CV Về việc cập nhật dữ liệu ba công khai năm học 2017-2018