Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn khoa học Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao công nghệ

307

Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn khoa học Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao công nghệ