Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ trồng dưa chuột bao tử theo công nghệ sinh học để mở rộng sản xuất phục vụ xuất khẩu tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên.

326

Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ trồng dưa chuột bao tử theo công nghệ sinh học để mở rộng sản xuất phục vụ xuất khẩu tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên.