Xây dựng quy trình vận hành thiết bị ICP – MS và ứng dụng thử nghiệm phân tích kim loại nặng trong một số mẫu tôm

333

Xây dựng quy trình vận hành thiết bị ICP – MS và ứng dụng thử nghiệm phân tích kim loại nặng trong một số mẫu tôm