Thông báo v/v tổ chức hội thảo khoa học quốc tế năm 2019

327

Nhằm tăng cường sự giao lưu giữa các nhà khoa học, trao đổi, giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tăng tính hiện thực hóa các kết quả nghiên cứu với việc áp dụng một cách có hiệu quả và thực tiễn cuộc sống. Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao Công nghệ, Trường Đại học Tây Bắc dự kiến tổ chức hội thảo khoa học quốc tế năm 2019