Thông báo tham gia bình chọn tác phẩm Biểu tượng và Khẩu hiệu du lịch Mường La

189
1355.TB.DHTB

 

Tham khảo tại 4820/UBND-VHTT