Quyết định cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên K59, K60, K61, K62 ĐH, CĐ hệ chính quy

Danh sách hỗ trợ chi phí học tập K59, K60, K61   Danh sách hỗ trợ chi phí học tập K62

Danh sách kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2020-2021 đối với sinh viên K59 Đại học, K60 Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (đợt 4)

Khoa Cơ sở   Khoa Nông - Lâm   Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ   Khoa Tiểu học - Mầm non   Khoa Kinh tế   Khoa Khoa học Xã hội   Quyết...