KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, VÀ CHÀO ĐÓN XUÂN NHÂM DẦN – 2022

776

        Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2022, và chào đón Xuân Nhâm Dần 2022; xin trân trọng chuyển tới Thủ trưởng cùng toàn thể các đồng chí bài viết:        “Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, mãi mãi là sự lựa chọn lịch sử của dân tộc, của Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam”

        Cứ mỗi mùa xuân về, chúng ta lại hướng đến mừng Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, mừng đất nước Việt Nam đang trên con đường đổi mới phát triển tươi sáng. Chào mừng Xuân Nhâm Dần – 2022 năm nay, Đảng ta vừa tròn 92 mùa xuân. Chặng đường 92 năm qua, kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 cho đến nay; Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên những kỳ tích vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam: Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc độc lập, tự do của Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đặc biệt, Đảng lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo con đường XHCN. Nhưng nổi bật nhất là sự lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII (2016 – 2021) và năm đầu tiên thực hiện nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng (2021 – 2026) vừa qua, đã góp phần làm nên những kỳ tích, những yếu tố dấu hiệu tích cực trong thời kỳ mới của cách mạng Việt Nam. Từ thực tiễn sự nghiệp cách mạng của Nhân dân Việt Nam đã kiểm chứng: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, mãi mãi là sự lựa chọn lịch sử của dân tộc, của Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam.

        Lịch sử Cách mạng Việt Nam đã chứng kiến: Năm 1858 thực dân Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng, mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam. Nhân dân Việt Nam đã liên tiếp nổi dậy chống ách thống trị bạo tàn của chủ nghĩa thực dân câu kết với tay sai phong kiến. Đã có nhiều cuộc khởi nghĩa, do các sĩ phu yêu nước đứng đầu lãnh đạo, đã nổ ra nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại, vì thiếu một đường lối đúng đắn, chưa tập hợp và phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc, thiếu một phương pháp đấu tranh thích hợp và nhất là chưa có được một tổ chức lãnh đạo đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

        Trong hoàn cảnh lịch sử đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã đi tìm con đường giải phóng dân tộc, cứu nước, cứu dân. Từ chủ nghĩa yêu nước truyền thống, Người đã đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, tìm thấy ở học thuyết cách mạng đó con đường cứu nước đúng đắn. Người đã truyền bá lý luận Mác – Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, từng bước chuẩn bị những điều kiện về tư tưởng, lý luận, chính trị và tổ chức để thành lập một đảng cách mạng chân chính. Kế thừa Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và các tổ chức cộng sản tiền thân, ngày 03/02/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

        Kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết hợp đúng đắn mục tiêu đấu tranh của phong trào công nhân và phong trào yêu nước, lợi ích giai cấp và lợi ích dân tộc, thật sự là đội tiên phong lãnh đạo của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Với Cương lĩnh chính trị đầu tiên được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng và các Cương lĩnh tiếp theo, với phương pháp đấu tranh cách mạng thích hợp và sáng tạo, với sức mạnh tổ chức, kỷ luật, năng lực tổ chức thực tiễn và sự chiến đấu ngoan cường, hy sinh anh dũng của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên cách mạng, luôn luôn được nhân dân tin yêu, hết lòng bảo vệ, đùm bọc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi vĩ đại có ý nghĩa lịch sử và thời đại.

        Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã xoá bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội và cuộc sống của chính mình.

        Ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, các thế lực thực dân, đế quốc đã quay lại xâm lược nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập và đã giành thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

       Tiến lên chủ nghĩa xã hội là con đường phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam được đề ra từ Cương lĩnh đầu tiên của Đảng. Sau hơn 35 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới toàn diện (từ 1986 đến nay), Việt Nam đã đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, là một kỳ tích của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới. Đất nước ta vượt qua khủng hoảng kinh tế đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng trong thời kỳ mới của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Văn hóa – xã hội có bước phát triển, công tác xóa đói giảm nghèo đạt được những thành tựu quan trọng, sớm đạt được nhiều chỉ tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, được quốc tế đánh giá cao. Diện mạo đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường và giữ vững. Sức mạnh đại đoàn kết về mọi mặt của đất nước được nâng lên. Quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 189/193 quốc gia thuộc tất cả các châu lục; thiết lập khuôn khổ quan hệ ổn định, lâu dài với khoảng 30 đối tác chiến lược và toàn diện, sâu rộng (có 3 đối tác chiến lược toàn diện); có quan hệ kinh tế thương mại với hơn 230 nước và vùng lãnh thổ. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Ðại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang đạt được những kết quả tích cực. Số lượng đảng viên không ngừng gia tăng. Từ Đại hội lần thứ I (1935) Đảng ta có khoảng 500 đảng viên đến Đại hội lần thứ XIII (2021) Đảng ta có hơn 5,1 triệu đảng viên. Đa số cán bộ, đảng viên và Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, vào công cuộc đổi mới và triển vọng phát triển của đất nước. Nhiều đảng viên đã để lại nhiều tấm gương tốt thể hiện tinh thần tiên phong và tính gương mẫu của người cách mạng trong dân tộc Việt Nam. Những thành tựu hơn 35 năm qua thực hiện đường lối đổi mới đất nước đã tạo đà cho sự phát triển trong những năm tiếp theo; đồng thời cũng là minh chứng sinh động khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta.

         Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới, chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn và từng bước được hiện thực hoá tươi sáng. Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đây là niềm tự hào, là động lực, nguồn lực quan trọng, là niềm tin để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ; phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đại hội XIII của Đảng xác định: Phấn đấu – Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

        Những thành tựu của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, đặc biệt, trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) đã tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo. Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động nhanh, phức tạp; nhất là sự chi phối rất lớn của các yếu tố an ninh phi truyền thống, đặc biệt là Đại dịch Covid-19 hiện nay; vì vậy, Cương lĩnh của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phấn đấu vì một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

        Quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng, bên cạnh những thành tựu to lớn là cơ bản được tạo ra, thì vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm mà Đảng ta đã nghiêm khắc chỉ ra. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên; tình trạng tham ô, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; những biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… Mặc dù, đó là những con sâu làm rầu nồi canh; những hạn chế ảnh hưởng phần nào thanh danh của Đảng; thế nhưng Đảng đã nghiêm khắc nhận ra sai lầm, nhận lỗi, không giấu giếm bao che khuyết điểm và kiên quyết sửa chữa, kiên trì khắc phục. Quyết tâm của Đảng là lấy lại lòng tin với nhân dân, nguyện là con nòi của nhân dân lao động và phấn đấu vì dân, vì nước; ngoài lợi ích của giai cấp, của dân tộc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác.

        Những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam suốt 92 năm qua bắt nguồn từ nhiều yếu tố. Trước hết, là do Cương lĩnh, đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, dựa trên sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; luôn luôn đổi mới, tạo động lực mới trong sự nghiệp cách mạng; là sự hy sinh, chiến đấu, lao động sáng tạo của toàn dân dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng. Đó là Đảng ta đã tích luỹ và đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm lớn:

       Một là, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội – ngọn cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ chặt chẽ với nhau.

       Hai làsự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

       Ba là, không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết: Đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế.

       Bốn là, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế.

       Năm là, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Báo cáo Chính trị Đại hội XIII của Đảng xác định:

        Mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

        Lịch sử lãnh đạo, đấu tranh vẻ vang của Đảng ta trong suốt 92 năm qua, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “là cả một pho lịch sử bằng vàng”, và đã tạo nên những truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là truyền thống chiến đấu kiên cường, bất khuất, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; độc lập tự chủ, tự lực, tự cường và không ngừng sáng tạo; đoàn kết thống nhất trong Đảng; gắn bó mật thiết với dân tộc và nhân dân, trưởng thành trong phong trào cách mạng của quần chúng và truyền thống luôn nêu cao đoàn kết quốc tế thuỷ chung, trong sáng dựa trên những nguyên tắc và mục tiêu cao cả.

        Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Xuân Nhâm Dần – 2022 năm nay, Đảng ta vừa tròn 92 mùa xuân. Đây là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước và toàn thể nhân dân ta, trên con đường phát triển của thời kỳ mới; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực. Là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhân lên niềm tự hào về một Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, Cách mạng Việt Nam vĩ đại; Đảng ta luôn vì dân, vì nước, vì sự phát triển phồn vinh của Tổ quốc và sự trường tồn của dân tộc Việt Nam.      

        Trải qua hơn 45 năm xây dựng và trưởng thành (Từ 8/1/1977 đến nay), Đảng bộ Trường Sĩ quan Phòng hoá đã lãnh đạo toàn Trường hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao qua các thời kỳ cách mạng. Năm học 2020-2021, Đảng ủy Nhà trường, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của trên về nhiệm vụ giáo dục – đào tạo; tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện 3 khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ Quân đội, Binh chủng, Nhà trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã xác định; góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ; chất lượng giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng chính quy, công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật có nhiều chuyển biến tiến bộ và vững chắc hơn. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị đi vào chiều sâu, hiệu quả; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng được giữ vững; dân chủ ở cơ sở tiếp tục được phát huy. Nhà trường vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm học 2020-2021 Nhà trường được Bộ Tổng Tham mưu tặng Bằng khen, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục – đào tạo. Được Bộ Tổng Tham mưu tặng Bằng khen vì đạt giải Nhì toàn đoàn trong cuộc thi sáng kiến cải tiến trang thiết bị đào tạo các học viện, trường sĩ quan năm 2021; đồng thời, đi kèm theo giải thưởng sáng kiến, cải tiến đó là nhiều đồng chí trong Nhà trường được Bộ Tổng Tham mưu trao tặng giấy khen vì đã đạt giải A trong cuộc thi. Có được những thành tích nổi bật của Nhà trường trong năm qua, vai trò ý nghĩa đầu tiên và quyết định nhất luôn gắn với trách nhiệm lãnh đạo của Đảng bộ, mà thường xuyên, trực tiếp là Thường vụ, Đảng uỷ Trường Sĩ quan Phòng hoá và cấp ủy các cơ quan, đơn vị trong Nhà trường.

        Bước sang năm học 2021 – 2022, Đảng bộ đang tiếp tục lãnh đạo Nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của trên, để luôn xứng đáng là một trung tâm đào tạo cán bộ, nhân viên chuyên ngành phòng hoá của Binh chủng, toàn quân và một số nước láng giềng.

        Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) xác định phương hướng, mục tiêu chung đó là:

        Quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là nhiệm vụ GD-ĐT, nghiên cứu khoa học. Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, xây dựng Nhà trường VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”, tạo bước phát triển vững chắc trên tất cả các mặt công tác, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Từng bước xây dựng Nhà trường thông minh, chủ động tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đột phá thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, khâu yếu, nhiệm vụ mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy vai trò tiền phong, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, giảng viên, đảng viên. Đảng bộ luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; Nhà trường hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

        Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của Đảng uỷ Nhà trường xác định:

        Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Đảng ủy Binh chủng. Lãnh đạo thực hiện tốt 3 khâu đột phá: Nâng cao chất lượng GD-ĐT, nghiên cứu khoa học (hoàn thành mở mã ngành đào tạo; phương pháp dạy học tích cực; biên soạn giáo trình, tài liệu; đánh giá thực chất kết quả học tập, rèn luyện của học viên). Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn. Từng bước xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục theo quy định chuẩn của Bộ.

        Thực hiện đúng nguyên tắc, phương châm, quan điểm, các mối kết hợp trong GD-ĐT, huấn luyện SSCĐ. Nâng cao chất lượng GD-ĐT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng XDCQ, QLKL, bảo đảm an toàn. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật. Xây dựng Đảng bộ Nhà trường vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và cán bộ. Hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu năm học, Nhà trường VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

        Chào mừng Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, mừng đất nước đổi mới, mừng Xuân Nhâm Dần – 2022 và kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2022); càng tự hào bao nhiêu, mỗi cán bộ, đảng viên, QNCN, CNVCQP, HSQ BS chúng ta càng đề cao trách nhiệm hơn nữa, phát huy thắng lợi và truyền thống vẻ vang của Đảng và của dân tộc, Quân đội, Binh chủng và Nhà trường vào thời kỳ mới của sự nghiệp cách mạng. Tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Binh chủng lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XII. Xây dựng Đảng bộ Nhà trường vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Nâng cao chất lượng GD-ĐT, nghiên cứu khoa học, tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng; nâng cao chất lượng huấn luyện SSCĐ, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, tạo bước phát triển vững chắc trên tất cả các mặt công tác, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu năm học 2021-2022, đã đề ra. Trước mắt các tổ chức và cán bộ, đảng viên, QNCN, CNVCQP, HSQ BS trong Nhà trường cần quán sâu sắc và thực hiện nghiêm Chỉ thị của Hiệu trưởng về việc sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo. Tiếp tục thực hiện hiệu quả NQTW4 khoá XII, XIII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 và Chỉ thị 855-CT/QUTW của Thường vụ QUTW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ Đội Cụ Hồ” thời kỳ mới

link Sưu tầm:

http://www.siquanphonghoa.edu.vn/tin-tuc-truong-sqph/ky-niem-92-nam-ngay-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam-va-chao-don-xuan-nham-dan-2022.html