Thông báo phát động hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19” trên địa bàn tỉnh Sơn La

286
06.TB.CTĐ (1)