CÔNG ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

337

Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/c);
– Bộ trưởng (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Y tế (để p/h thực hiện);
– Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT;
– Lưu: VT, Vụ GDTC.