Hướng dẫn quy trình thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hệ chính quy năm học 2021-2022

552
1130.hd.htcpht